Blog
20 december 2021

Herziening van het Duitse UBO-register

In 2017 is in het kader van de Wet omtrent het witwassen van geld (“Geldwäschegesetz”) het zogenaamde “Transparenzregister” opgericht ten einde het witwassen van financiële middelen tegen te gaan. Het “Transparenzregister” is vergelijkbaar met het Nederlandse UBO-register. Volgens het “Geldwäschegesetz” zijn rechtspersonen (met name AG’s en GmbH’s) en ingeschreven personenvennootschappen (met name GmbH & Co. KG’s) verplicht om bepaalde gegevens over de “uiteindelijke belanghebbenden” (UBO) in het “Transparenzregister” openbaar te maken (Zie blog: Regels centraal UBO-register in Duitsland aangescherpt). Inmiddels is er een herziening van de bovengnoemde wetgeving in werking getreden. Als gevolg van de herziening van deze wetgeving zijn er enkele wijzigingen met betrekking tot de verplichting tot registratie in het “Transparenzregister” van kracht.

> Lees meer

16 juni 2021

Schadevergoeding in geval van een niet-rechtsgeldig postcontractueel concurrentiebeding

In onze dagelijkse praktijk zien wij regelmatig aanstellingsovereenkomsten met directeuren (Geschäftsführer) van GmbH’s, waarin partijen een postcontractueel concurrentiebeding voor de Geschäftsführer overeen zijn gekomen. Daarbij wordt de Geschäftsführer meestal een vergoeding, de zgn. Karenzentschädigung, in het vooruitzicht gesteld voor de duur van het postcontractuele concurrentiebeding. Tot zover alles goed. Het wordt echter gevaarlijk wanneer vervolgens blijkt dat het postcontractuele concurrentiebeding niet rechtsgeldig blijkt te zijn en de voormalige Geschäftsführer betaling vordert van de toegezegde vergoeding met een beroep op het (niet-rechtgeldige) postcontractuele concurrentiebeding. > Lees meer

28 mei 2020

Regels centraal UBO-register in Duitsland aangescherpt

Sinds 2017 bestaat er in Duitsland een centraal UBO-register. UBO is de afkorting van ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de “uiteindelijk belanghebbende” van vennootschappen en andere juridische entiteiten. In Duitsland is het UBO-register ook wel bekend onder de naam “Transparenzregister”.

Registratieplicht

Volgens het “Geldwäschegesetz” (GwG) zijn rechtspersonen (met name AG’s en GmbH’s) en ingeschreven personenvennootschappen (met name GmbH & Co. KG’s) verplicht om bepaalde gegevens over de “uiteindelijke belanghebbenden” in het “Transparenzregister” openbaar te maken.
Uiteindelijk belanghebbende zijn alle natuurlijke personen die direct of indirect (in het geval van een meerlagige participatiestructuur) meer dan 25 % van het kapitaal of de stemrechten bezitten of op vergelijkbare wijze zeggenschap uitoefenen.
Conform het GwG is de bestuurder van de vennootschap er verantwoordelijk voor om de betreffende gegevens te achterhalen, bij het UBO-register te melden en voortdurend actueel te houden. > Lees meer

16 april 2020

Coronahulp voor bedrijven die zijn gevestigd in Noordrijn-Westfalen (“NRW-Soforthilfe 2020”)

Door de coronacrisis is het voortbestaan van veel bedrijven in gevaar. Wegvallende orders en lopende kosten leiden tot liquiditeitsproblemen. De Duitse federale overheid en de regeringen van de afzonderlijke deelstaten hebben daarom verschillende programma’s gelanceerd om de liquiditeit van bedrijven te waarborgen. Zo heeft de regering van Noordrijn-Westfalen in maart 2020 het hulpprogramma “NRW-Soforthilfe 2020” in het leven geroepen.
Hieronder schetsen we de belangrijkste punten van deze financiële tegemoetkoming voor bedrijven:

Welke bedrijven komen in aanmerking voor “NRW-Soforthilfe 2020”?

Aanvragen kunnen worden ingediend door bedrijven, die
• permanent op de markt actief zijn als bedrijf,
• hun bedrijfszetel hebben in de deelstaat Noordrijn-Westfalen,
• geregistreerd staan bij een Duits Finanzamt (Duitse belastingdienst)
• maximaal 50 werknemers hebben (omgerekend naar fte) en
• hun goederen of diensten al vóór 31 december 2019 op de markt hebben gebracht.

> Lees meer

31 mei 2017

Invoering van een centraal UBO-register in Duitsland

Het Duitse Parlement stemt binnenkort over de invoering van een centraal UBO-register. UBO is de afkorting van ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de “uiteindelijk belanghebbende” van vennootschappen en andere juridische entiteiten. In Duitsland is het beoogde register ook wel bekend onder de naam “Transparenzregister”.
De invoering van een elektronisch UBO-register maakt deel uit van een voorstel tot wetswijziging van het “Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GWG)” dat momenteel op tafel ligt. Duitsland implementeert met deze wetswijziging de vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie, waarmee het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen en financieren van terrorisme harder aangepakt moet worden. > Lees meer

30 september 2016

Gevolgen van de Brexit voor `Duitse´ limiteds

De Brexit zou het einde kunnen betekenen voor de talrijke Limiteds met een bestuurszetel in Duitsland. Veel ondernemers hebben in de afgelopen jaren een Engelse Limited (Ltd.) opgericht als alternatief voor een ´gewone´ Duitse GmbH. Met het uittreden van Groot-Brittannië uit de Europese Unie (EU) zal ook de vrijheid van vestiging niet meer gelden voor Britse vennootschappen. Als gevolg van de Brexit zullen Britse Limiteds met bestuurszetel in Duitsland als Duitse vennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid worden behandeld. Nog maakt Groot-Brittannië geen aanstalten om de onderhandelingen over Brexit formeel te op te starten. Dat het vroeger of later zal komen tot een uittreden van Groot-Brittannië uit de EU staat echter wel vast. De Britse premierminister heeft herhaaldelijk verzekert: “Brexit betekent Brexit”. > Lees meer

2 mei 2013

Intransparante vergoedingsclausule voor naamsvermelding op een internet-bedrijfsregister niet rechtsgeldig

Onlangs las ik in enkele artikelen in de Nederlandse pers dat ondernemers regelmatig de dupe zijn van misleidende acquisitiepraktijken met betrekking tot een naamsvermelding van het bedrijf op een internetsite of in een bedrijfsgids. Vanuit de Tweede Kamer zijn er plannen voor een initiatief wetsvoorstel om deze acquisitiefraude in te perken. > Lees meer

8 december 2012

Over de klantenvergoeding van de handelsagent bij voortzetting van een failliete onderneming door een nieuw opgerichte vennootschap

Het is de taak van een handelsagent om zaken tussen de ondernemer (de principaal) en potentiële afnemers te bemiddelen. Door de bemidddelingsactiviteiten van de handelsagent bouwt de principaal een vaste klantenkring op. Doorgaans heeft de principaal ook nog na beëindiging van de handelsagentuurovereenkomst profijt van dit klantenbestand. Daarom kan de handelsagent na contractbeëindiging een redelijke compensatie (klantenvergoeding) opeisen (§ 89b HGB). De goodwillvergoeding dient ter compensatie van de voordelen voor de ondernemer c.q. de gederfde provisie voor de handelsagent, die het gevolg zijn van vervolgopdrachten van klanten, die door de handelsagent zijn bemiddeld.

Maar hoe zit het eigenlijk in het geval dat de principaal genoodzaakt is faillissement aan te vragen en de failliete onderneming inclusief de vaste klantenkring over wordt genomen door een nieuw opgerichte onderneming? > Lees meer

14 augustus 2012

Administratieve lastenverlichting voor kleine kapitaalvennootschappen in Duitsland gepland

Sinds 2007 zijn alle kapitaalvennootschappen (zoals GmbH’s) in Duitsland verplicht om hun jaarrekening bij het electronische handelsregister in te dienen en in de Duitse staatscourant electronisch te publiceren. Voldoet een kapitaalvennootschap niet aan deze verplichting, dan kan het ‘Bundesamt für Justiz’ (BfJ) een boete ter hoogte van tot wel € 25.000,- opleggen. Sinds 2008 heeft het BfJ rond 250.000 keer een boete opgelegd en daardoor in totaal 287 miljoen Euro geincasseerd. > Lees meer

25 juni 2012

De plichten van de Geschäftsführer van een noodlijdende GmbH

Hoewel het met de Duitse economie op dit moment goed gesteld is, is het aantal faillissementen van bedrijven in het eerste kwartaal van 2012 ten opzichte van vorig jaar licht gestegen (+2,95%). In onze adviespraktijk hebben wij met regelmaat te maken met de vraag hoe een Geschäftsführer van een noodlijdende GmbH behoort te handelen. Niet in de laatste plaats gaat het hierbij om de vraag hoe een persoonlijke aanspakelijkheid van de Geschäftsführer voorkomen kan worden. In een recente uitspraak heeft de Duitse Hoge Raad (BGH) uiteengezet in welke mate een Geschäftsführer van een noodlijdende GmbH maatregelen moet treffen om vast te kunnen stellen of hij een faillissementsverzoek moet indienen (zie dossiernr. II ZR 171/10). > Lees meer