Blog
31 mei 2017

Invoering van een centraal UBO-register in Duitsland

Het Duitse Parlement stemt binnenkort over de invoering van een centraal UBO-register. UBO is de afkorting van ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de “uiteindelijk belanghebbende” van vennootschappen en andere juridische entiteiten. In Duitsland is het beoogde register ook wel bekend onder de naam “Transparenzregister”.
De invoering van een elektronisch UBO-register maakt deel uit van een voorstel tot wetswijziging van het “Gesetz über das Aufspüren von Gewinnen aus schweren Straftaten (GWG)” dat momenteel op tafel ligt. Duitsland implementeert met deze wetswijziging de vierde anti-witwasrichtlijn van de Europese Unie, waarmee het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen en financieren van terrorisme harder aangepakt moet worden.

Registratieplicht

Volgens het wetsvoorstel zijn privaatrechtelijke rechtspersonen (met name AG’s en GmbH’s) en ingeschreven personenvennootschappen (met name GmbH & Co. KG’s) verplicht om bepaalde gegevens over de “uiteindelijke belanghebbenden” openbaar te maken. Het gaat hierbij om gegevens als voor- en achternaam, geboortedatum, woonplaats en de aard en omvang van de economische belangen. Vooralsnog gaat het om personen met een aandelenbelang van meer dan 25%. Het wetsvoorstel bepaalt dat het dagelijks bestuur van de vennootschap er verantwoordelijk voor is om de betreffende gegevens te achterhalen, bij het UBO-register te melden en voortdurend actueel te houden.

Alleen natuurlijke personen zijn “uiteindelijk belanghebbenden”

Bij de registratie in het UBO-register moet in acht worden genomen, dat alleen natuurlijke personen “uiteindelijk belanghebbenden” kunnen zijn. Dus wanneer een natuurlijke persoon indirect via diverse vennootschappen een aandelenbelang van meer dan 25% aan een in Duitsland ingeschreven vennootschap heeft, dan moet de natuurlijke persoon die aan het einde van de keten staat, uiteindelijk als belanghebbende worden geregistreerd. De registratieplicht geldt niet wanneer de betreffende gegevens over de economisch belanghebbenden reeds volledig in een openbaar register in Duitsland, zoals het handelsregister, voorkomen.

UBO-register is niet openbaar

Conform de voorgestelde regeling is het UBO-register niet openbaar, maar slechts toegankelijk voor bepaalde overheidsinstanties. Met name instanties voor rechtshandhaving en fiscale inlichtingen en opsporingsdiensten zullen toegang krijgen tot het UBO-register.

Sancties op niet-nakoming van de registratieplicht

Een opzettelijke of achteloze niet-nakoming van de registratieplicht bij het UBO-register wordt gezien als een overtreding door het dagelijks bestuur van de vennootschap. Op deze overtreding staat een geldboete.

Blik vooruit

Het is af te wachten of de Bondsdag de wetswijzigingen van het GWG inderdaad voor eind juni aanneemt. Vervolgens zou het Duitse UBO-register dan voor het einde van het jaar operationeel kunnen zijn.

Wilt u meer weten over het UBO-register in Duitsland? Neem dan contact op met de Nederlandstalige advocaten van Lutze Rechtsanwälte.