Blog
28 mei 2020

Regels centraal UBO-register in Duitsland aangescherpt

Sinds 2017 bestaat er in Duitsland een centraal UBO-register. UBO is de afkorting van ‘ultimate beneficial owner’, ofwel de “uiteindelijk belanghebbende” van vennootschappen en andere juridische entiteiten. In Duitsland is het UBO-register ook wel bekend onder de naam “Transparenzregister”.

Registratieplicht

Volgens het “Geldwäschegesetz” (GwG) zijn rechtspersonen (met name AG’s en GmbH’s) en ingeschreven personenvennootschappen (met name GmbH & Co. KG’s) verplicht om bepaalde gegevens over de “uiteindelijke belanghebbenden” in het “Transparenzregister” openbaar te maken.
Uiteindelijk belanghebbende zijn alle natuurlijke personen die direct of indirect (in het geval van een meerlagige participatiestructuur) meer dan 25 % van het kapitaal of de stemrechten bezitten of op vergelijkbare wijze zeggenschap uitoefenen.
Conform het GwG is de bestuurder van de vennootschap er verantwoordelijk voor om de betreffende gegevens te achterhalen, bij het UBO-register te melden en voortdurend actueel te houden. > Lees meer

21 november 2011

Termijn voor verweer tegen bedrijfsovergang gaat pas in nadat werknemers behoorlijk zijn geinformeerd

Het vraagstuk bedrijfsovergang speelt een belangrijke rol in de advies- en procespraktijk van mijn kantoor. Er is sprake van een bedrijfsovergang wanneer de overnemende partij het bedrijf of een onderdeel van het bedrijf dusdanig voortzet, dat de identiteit van het bedrijf in stand blijft. Artikel 613a lid 1 BGB bepaalt dat alle rechten en verplichten voortvloeiend uit arbeidsovereenkomsten, die op het tijdstip van de bedrijfsovergang bestaan, van rechtswege overgaan op de nieuwe eigenaar van de onderneming. De huidige werkgever danwel de overnemende partij dient de door de bedrijfsovergang betroffen werknemers vóór de overgang van de arbeidsovereenkomst schriftelijk in kennis te stellen. > Lees meer