Blog
23 februari 2021

Aanbestedingsregister in Duitsland gaat binnenkort van start

In Duitsland wordt momenteel gewerkt aan het opzetten van een aanbestedingsregister (“Wettbewerbsregister”) om een eerlijke concurrentie bij openbare aanbestedingen en concessieovereenkomsten te bevorderen. Het aanbestedingsregister zal naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021 operationeel worden. Aanbestedende overheidsdiensten kunnen dan voor elke nieuwe opdracht nagaan of de inschrijvers al de aandacht hebben getrokken in verband met een overtreding. Als dit het geval is, zal hun de opdracht niet worden gegund.

Meldingsplicht van de autoriteiten

Zodra het aanbestedingsregister operationeel is, zijn handhavingsinstanties verplicht om informatie, die aan registratie onderworpen is, te melden. Er bestaat dan een meldingsplicht voor strafrechtelijke eindvonnissen en beschikkingen in verband met fraude, concurrentiebeperkende overeenkomsten, overtredingen van de antitrustwet of van de Wet op zwartwerken (Schwarzarbeitergesetz), de Wet op het minimumloon (Mindestlohngesetz), de Duitse Wet op het uitlenen van werknemers (Arbeitnehmerüberlassungsgesetz) of de Wet uitzenden personeel (Arbeitnehmerentsendegesetz).

In onze dagelijkse praktijk zien wij veel bedrijven die te maken hebben met de Wet op het minimumloon, de Wet op het uitlenen van werknemers en de Wet uitzenden personeel en de Wet op zwartwerken. Bijvoorbeeld het verrichten van ambachtelijke werkzaamheden zonder de nodige vergunning geldt als zwart werken. Ook verhoudingsgewijs kleine overtredingen kunnen leiden tot boetes en dus tot een registratie in het aanbestedingsregister.

Verplichte raadpleging van het register voor aanbestedende diensten

Zes maanden na de inwerkingtreding van het register wordt het voor aanbestedende overheidsdiensten verplicht om het aanbestedingsregister te raadplegen.
Aanbestedende overheidsdiensten moeten dan vóór de gunning van een opdracht met een opdrachtwaarde van € 30.000,- of meer het aanbestedingsregister elektronisch raadplegen om na te gaan of de onderneming die de opdracht zal krijgen, in het aanbestedingsregister staat geregistreerd. Bij een lagere opdrachtwaarde kunnen aanbestedende diensten het aanbestedingsregister vrijwillig raadplegen.

Verwijdering van de registratie

De registratie van een bedrijf in het aanbestedingsregister wordt automatisch verwijderd nadat het verstrijken van een bepaalde termijn. In geval van een strafbaar feit, zoals de inhouding en verduistering van loon of belastingontduiking, geldt een termijn van vijf jaar. In alle andere gevallen wordt de registratie in het algemeen drie jaar nadat de beslissing definitief is geworden, verwijderd.

Welke mogelijkheden hebben bedrijven?

Bedrijven moeten op de hoogte worden gebracht van een op handen zijnde registratie in het aanbestedingsregister. Deze bedrijven krijgen vervolgens twee weken de tijd om te reageren. Indien een bedrijf aantoont dat de ingediende gegevens onjuist zijn, mag het niet worden geregistreerd of mag het alleen op basis van de gecorrigeerde gegevens worden geregistreerd.
Indien een registratie is geschied of op het punt staat te geschieden, hebben de ondernemingen via een gemachtigde advocaat onbeperkte toegang tot het dossier. Indien de vermelding naar mening van de betroffen onderneming onjuist of ongerechtvaardigd is, kunnen gerechtelijke stappen worden ondernomen.

Uitsluitend elektronische verwerking

Om een snelle afwikkeling van gunningsprocedures mogelijk te maken, verlopen de procedures volledig elektronisch via het portaal www.wettbewerbsregister.de.
Het aanbestedingsregister wordt beheerd door de Duitse mededingingsauthoriteit, het Bundeskartellamt.