Blog
21 november 2011

Termijn voor verweer tegen bedrijfsovergang gaat pas in nadat werknemers behoorlijk zijn geinformeerd

Het vraagstuk bedrijfsovergang speelt een belangrijke rol in de advies- en procespraktijk van mijn kantoor. Er is sprake van een bedrijfsovergang wanneer de overnemende partij het bedrijf of een onderdeel van het bedrijf dusdanig voortzet, dat de identiteit van het bedrijf in stand blijft. Artikel 613a lid 1 BGB bepaalt dat alle rechten en verplichten voortvloeiend uit arbeidsovereenkomsten, die op het tijdstip van de bedrijfsovergang bestaan, van rechtswege overgaan op de nieuwe eigenaar van de onderneming. De huidige werkgever danwel de overnemende partij dient de door de bedrijfsovergang betroffen werknemers vóór de overgang van de arbeidsovereenkomst schriftelijk in kennis te stellen. Vervolgens kan de werknemer binnen een maand na ontvangst van deze informatie schriftelijk bezwaar indienen tegen de overgang van de arbeidsovereenkomst. Het Bundesarbeitsgericht (BAG) heeft recentelijk bevestigd dat de termijn van een maand waarbinnen de werknemer het recht heeft bezwaar in te dienen tegen de overgang van zijn arbeidsovereenkomst aan overnemende partij pas ingaat op het moment dat de werknemer behoorlijk over de overgang is geinformeerd. Van een behoorlijke informatie is sprake wanneer voldaan is aan de inhoudelijke vereisten van art. 613a lid 5 BGB, aldus het BAG (zie BAG, uitspraak van 10-11-2011, 8 AZR 277/10).