Blog
20 januari 2015

Te zwaar voor ontslag? Werknemers met obesitas

Sinds 2006 is in Duitsland de zogenaamde anti-discriminatiewet (AGG) van kracht. Deze wet baseert op de Europese anti-discriminatierichtlijn (2000/78/EG). Deze richtlijn beoogt onder meer het voorkomen van benadelingen bij de selectie en aanstelling van werknemers op grond van ras, etnische afkomst, geslacht, religie of levensbeschouwing, een handicap, leeftijd of sexuele geaardheid. Het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ) mocht zich recentelijk buigen over de vraag of obesitas als een handicap in de zin van bovengenoemde richtlijn kan worden beschouwd.

Obesitas als handicap?

In het concrete geval ging het om een zwaarlijvige Deen (160 kg). Deze werd na 15 jaar ontslagen door zijn werkgever, een Deense gemeente. De werknemer met obesitas verweerde zich tegen het ontslag. Volgens het HvJ kan zwaarlijvigheid van een werknemer als handicap worden aangemerkt, wanneer de zwaarlijvigheid ertoe leidt dat de betrokkene in het uitoefenen van zijn werkzaamheden wordt belet (zie HvJ, zaak C 354/13).

Gevolgen van de uitspraak in Duitsland

In Duitsland is de uitspraak van het HvJ met belangstelling ter kennis genomen. De Duitse rechtbanken waren er tot dusver namelijk van uitgegaan dat zelfs extreme zwaarlijvigheid op zich nog geen handicap in de zin van de anti-discriminatiewet vormt. Pas wanneer er bij de betreffende persoon ziekten optreden die verband houden met zwaarlijvigheid, gold deze persoon pas als gehandicapt. Als gevolg van de bovengenoemde uitspraak van het HvJ zal de jurisprudentie in Duitsland niet stand houden. In gevallen van een (morbide) obesitas kunnen betroffen werknemers zich nu ook in Duitsland op het AGG beroepen. Als gevolg hiervan moeten hun werkgevers hen bijvoorbeeld in bescherming nemen tegen mobbing op de werkplek. Ook de bevoordeling van slanke sollicitanten ten opzichte van zwaarlijvige sollicitanten met gelijke beroepskwalificaties is voortaan riskant. De zwaarlijvige sollicitanten zouden hun rechten op schadevergoeding kunnen doen gelden (zie mijn blog van 04-09-2012). Tot slot doen werkgevers er goed aan hun zwaarlijvige medewerkers niet al te lichtvaardig ontslag aan te zeggen. Mocht blijken dat het ontslag verband houdt met het overgewicht van de werknemer, dan zou dit namelijk als een inbreuk op de anti-discriminatiewet kunnen worden beschouwd. Hierdoor is het ontslag niet rechtsgeldig.

Heeft u vragen over het Duitse arbeidsrecht? Neem dan contact op met een van onze Nederlandstalige advocaten.