Blog
16 augustus 2022

Strengere informatieverplichting voor werkgevers

Met ingang van 1 augustus 2022 gelden in Duitsland strengere informatieverplichtingen voor werkgevers jegens hun werknemers. De wetswijziging gaat terug op de Europese richtlijn (EU) 2019/1152 van 20 juni 2019, die transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden wil bevorderen.

Inhoud van de informatieverplichting

Tot dusver bepaalde het Duitse arbeidsrecht reeds dat de werkgever de belangrijkste contractuele voorwaarden schriftelijk moest vastleggen en aan de werknemer moest overhandigen.
Sinds 1 augustus 2022 moeten met name de volgende punten ook schriftelijk worden vastgelegd:

  • In het geval van een tijdelijke arbeidsovereenkomst: einddatum van het dienstverband (indien een dergelijke datum vaststaat).
  • Indien overeengekomen, de vrije keuze van de arbeidsplaats door de werknemer.
  • Indien overeengekomen, de duur van de proeftijd.
  • De samenstelling en de hoogte van het salaris.
  • De overeengekomen arbeidstijd, de overeengekomen pauzes en rusttijden.
  • Indien overeengekomen, de mogelijkheid om overwerk te vorderen en de voorwaarden daarvoor.
  • Het recht op bijscholing.
  • Indien de werkgever de werknemer een bedrijfspensioen toezegt via een pensioenverzekeraar, de naam en het adres van die pensioenverzekeraar.
  • De procedure tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst die door de werkgever en de werknemer moet worden gevolgd.
  • De termijn voor het indienen van bezwaar tegen ontslag op grond van de ontslagbeschermingswetgeving en de rechtsgevolgen na het verstrijken van deze termijn.

Op welke arbeidsovereenkomsten heeft dit betrekking?

In principe geldt de aanscherping van de informatieplicht voor werkgevers voor alle bestaande arbeidsverhoudingen, maar werkgevers hoeven alleen initiatief te nemen voor nieuwe arbeidsovereenkomsten die op of na 1 augustus 2022 ingaan.

Schriftvormvereiste

Er geldt een strikte schriftvormvereiste, zodat werknemers schriftelijk moeten worden ingelicht over de belangrijkste arbeidsvoorwaarden en -omstandigheden. Dit betekent dat werkgevers een ondertekend document moeten overhandigen waarin alle wezenlijke arbeidsvoorwaarden zijn opgeschreven (“natte handtekening”).

Wanneer moet er informatie aan de werknemer worden verstrekt?

De wet voorziet in een termijn van drie fasen. Om dit niet uit het oog te verliezen, is het verstandig om alle nodige informatie in de arbeidsovereenkomst op te nemen en de werknemers een ondertekende arbeidsovereenkomst te geven voordat het contract ingaat.

Overtredingen van de informatieverplichting kan worden bestraft met een boete

Overtredingen van de informatieverplichtingen maken arbeidsovereenkomsten weliswaar niet rechtsongeldig, maar kunnen wel worden bestraft met boetes tot 2.000 euro.

Wanneer bedrijven hun arbeidsovereenkomsten nog niet hebben getoetst en herzien, dan raden wij aan dit te doen. Wij zullen u hierbij graag helpen.

Neem contact op met onze Nederlandstalige advocaten!