Blog
4 september 2012

Schadevergoeding wegens discriminatie sollicitant

Sinds 2006 is in Duitsland de zogenaamde anti-discriminatiewet (AGG) van kracht. Deze wet beoogt onder meer het voorkomen van benadelingen bij de selectie en aanstelling van arbeidnemers op grond van ras, etnische afkomst, geslacht, religie of levensbeschouwing, een handicap, leeftijd of sexuele geaardheid.
Bij een opzettelijke schending van het verbod op discriminatie is de werkgever verplicht de hierdoor ontstane schade aan de betrokkene te vergoeden. Het Bundesarbeitsgericht (BAG) heeft recentelijk een zaak behandeld waarin een onderneming in een personeelsadvertentie uitdrukkelijk een “medewerker tussen 25 en 35 jaar” zocht. De eisende partij was een 53 jaar oude man, die op deze functie had gesolliciteerd, maar niet voor een sollicitatiegesprek werd uitgenodigd. De gedaagde onderneming zag af van de opvulling van deze vacature. Volgens het BAG kan hierin een benadeling van oudere sollicitanten op grond van hun leeftijd gezien worden. Deze sollicitanten kunnen ook dan een schadevergoeding eisen wanneer de werkgever geen sollicitant heeft aangenomen en de vacature dus onbezet is gebleven, aldus het BAG. Voorwaarde voor een recht op schadeloosstelling is wel dat de oudere sollicitant objectief gezien geschikt was voor de baan en een aanstelling op grond van zijn leeftijd achterwege is gebleven (zie BAG, uitspraak van 23-08-2012, 8 AZR 285/11).

Mijn tip voor de praktijk: Vermeld als werkgever uitdrukkelijk de psychische en lichamelijke functie-eisen zowel in de personeelsadvertentie als tijdens het sollicitatiegesprek. Vragen van een werkgever die van dien aard zijn dat ze de werkgever informatie kunnen opleveren of de sollicitant voldoet aan de funcieomschrijving zijn in beginsel geoorloofd en dienen door de sollicitant naar waarheid te worden beantwoord.