Blog
22 september 2014

Incasso van vorderingen in Duitsland

Doet u zaken in Duitsland en komt het voor dat uw Duitse zakenpartners soms in verzuim zijn met het betalen van uw facturen? Vermoedelijk luidt uw antwoord: „Ja“. Volgens een actuele Days Sales Outstanding analyse van Creditreform lag de betalingsachterstand in de eerste maanden van het jaar 2014 in geheel Duitsland bij 13,50 dagen. In het jaar daarvoor waren dat 13,38 dagen. Volgens dit onderzoek van Creditreform is het betaalgedrag van Duitse bedrijven in 2014 dus ongewijzigd ten opzichte van 2013. In mijn dagelijkse praktijk krijg ik daarom vaak het verzoek van Nederlandse bedrijven om hen behulpzaam te zijn bij de incasso van vorderingen in Duitsland.

Het versturen van herinneringen

Voor Nederlandse crediteuren is het belangrijk om te weten dat een incassoprocedure in Duitsland anders verloopt dan in Nederland.

Voorzover niet anders overeengekomen, is uw Duitse klant (onderneming) uiterlijk dertig dagen nadat de factuur bezorgd en opeisbaar is, in verzuim. U doet er daarom goed aan om uiterlijk na 30 dagen een eerste herinnering te versturen. Afhankelijk van het geduld dat u als crediteur kunt opbrengen, wordt er bij deze eerste herinnering meestal een concrete betalingstermijn van 14 dagen vastgelegd.

Een tweede herinnering kunt u het beste direct na afloop van de gestelde betalingstermijn versturen. Hierin stelt u een (laatste) betalingstermijn met de duidelijke mededeling dat u na afloop van deze betalingstermijn een Duitse advocaat inschakelt.

Wacht niet te lang met het inschakelen van een advocaat

Heeft u geen betaling ontvangen nadat u een tweede herinnering met een laatste betalingstermijn heeft verstuurd? Voeg dan de daad bij het woord en geef een Duitse advocaat (Rechtsanwalt) de opdracht om de vordering te incasseren. Het best doet u dit uiterlijk 60 dagen nadat de factuur opeisbaar is geworden. Uw debiteur zal hier niet van opkijken. Per slot van rekening heeft u deze stap al aangekondigd. Het is zelfs eerder nadelig voor uw geloofwaardigheid, wanneer u de debiteur nogmaals zelf zou herinneren. Uw debiteur zou dit als signaal van inconsequentie uit kunnen leggen en u verder aan het lijntje kunnen houden.

Bega liever niet de typische fout om in eerste instantie een Nederlands incassobureau in te schakelen. Uit ervaring blijkt dat u als Nederlandse crediteur op de kosten van het Nederlandse incassobureau blijft zitten, wanneer het incassobureau geen succes heeft bij het incasseren van de vordering. De Duitse rechtbanken zien dit namelijk doorgaans als onnodige kosten. Deze kosten hadden voorkomen kunnen worden door het direct inschakelen van een Duitse advocaat. De kosten van een Duitse advocaat voor het schrijven van een sommatiebrief worden door de Duitse rechtbanken daarentegen wel opgelegd aan uw debiteur.

De incassoprocedure in Duitsland

Wij incasseren in opdracht van talrijke Nederlandse bedrijven openstaande vorderingen in Duitsland. Hierbij is het belangrijk om de snelste, de meest effectieve én de goedkoopste manier van incasseren te kiezen. Om dit doel te bereiken heeft de schuldeiser de keuze uit de volgende stappen: 1) een sommatiebrief door een advocaat laten opstellen, 2) een gerechtelijk bevel tot betaling aanvragen, danwel 3) een dagvaardingsprocedure opstarten. Zoals al eerder uitgelegd, is het zinvol om uiterlijk 60 dagen nadat een factuur opeisbaar is geworden een (Duitse) advocaat in te schakelen.

De sommatiebrief

Wanneer ik door een cliënt wordt verzocht om een openstaande vordering te innen, is het meestal zinvol om als Rechtsanwalt, namens de schuldeiser, eerst een sommatiebrief aan de wanbetaler te sturen. Zeker wanneer het bij de schuldeiser om een Nederlands bedrijf gaat. Op deze wijze maak ik de Duitse schuldenaar duidelijk, dat de Nederlandse schuldeiser zich niet schroomt om de Duitse gerechtelijke weg te bewandelen teneinde de openstaande vordering te incasseren. Als er sprake is van een achterstallige betaling dan kunnen de kosten voor deze schriftelijke sommatie door een Rechtsanwalt overigens gewoon aan de schuldeiser worden opgelegd.

Het gerechtelijk bevel tot betaling

Maar wat als de schuldeiser niet op de sommatiebrief van de advocaat reageert? Dan is het meestal raadzaam om een gerechtelijk bevel tot betaling bij de bevoegde rechtbank aan te vragen. Dit is een zogenaamd Mahnbescheid. Zeker als de vordering dreigt te verjaren is dit raadzaam. De verjaring van de vordering kan namelijk niet door een sommatiebrief maar wel door de betekening van een Mahnbescheid worden geschorst.

Als Rechtsanwalt kan ik een gerechtelijk bevel tot betaling voor cliënten via een online-procedure aanvragen. De debiteur ontvangt dan binnen enkele dagen een schriftelijk bevel tot betaling van de rechtbank. Tegen dit gerechtelijk bevel tot betaling kan de debiteur binnen twee weken verweer aantekenen.

Tekent de debiteur geen verweer aan tegen het gerechtelijk betalingsbevel, dan kan de schuldeiser de rechter verzoeken om een executoriale titel te verstrekken. Met behulp van zo’n executoriale titel kan de schuldeiser aan een Duitse deurwaarder opdracht verstrekken om beslag te leggen op het vermogen van de debiteur. Een executoriale titel ontvangt u doorgaans binnen zes weken. De kosten van de betalingsbevelprocedure en de kosten van de deurwaarder kunnen op de debiteur worden verhaald. De betalingsbevelprocedure is voor schuldeisers dus een snelle en relatief goedkope methode om een openstaande vordering te incasseren.

De bodemprocedure

In de praktijk komt het regelmatig voor dat de debiteur op de schriftelijke sommatie van de Rechtsanwalt reageert en de vordering van de schuldeiser betwist. Is dit het geval, dan kunt u als schuldeiser het beste meteen een bodemprocedure opstarten. Zonder de omweg via het gerechtelijke betalingsbevel. Een bodemprocedure duurt doorgaans langer dan een gerechtelijke betalingsbevelprocedure, omdat de rechtbank meestal een mondelinge zitting inplant.
Pas wanneer de rechtbank de debiteur middels een vonnis de betaling van de vordering heeft opgelegd, kan de schuldeiser stappen nemen om het vonnis ten uitvoer te leggen. Eerder heeft de schuldeiser niet de mogelijkheid om beslag te leggen op goederen van de schuldenaar. Op één uitzondering na: het zogenaamde Arrest.

Het Duitse recht is dus eerder debiteurenvriendelijk. Des te belangrijker is het om u vooraf in te dekken. Reeds bij het afsluiten van overeenkomsten met Duitse klanten kunt u contractuele zekerheden overeenkomen. Als contractuele zekerheidsrechten komen in het bijzonder het eigendomsvoorbehoud en de cessie van vorderingen ter zekerheid in aanmerking.

Ik ben u graag behulpzaam bij het incasseren van openstaande vorderingen in Duitsland en bij de vormgeving van uw overeenkomsten en zekerheden in Duitsland.