Blog
14 augustus 2015

Imtech Duitsland heeft faillissement aangevraagd – Welke gevolgen heeft dit voor crediteuren en leveranciers?

Royal Imtech N.V. is gisteren failliet verklaard. Aan dit opzienbarende faillissement ging een faillissementsaanvraag van Imtech Deutschland GmbH & Co. KG (Hamburg) vooraf. Volgens een persbericht van Imtech Deutschland GmbH & Co. KG was deze stap noodzakelijk omdat Royal Imtech N.V. een toegezegde financiering niet was nagekomen.

Tot de schuldeisers van Imtech Deutschland GmbH & Co. KG behoren waarschijnlijk ook Nederlandse bedrijven. In het navolgende zal ik twee vragen behandelen die voor schuldeisers relevant zijn:

1) Welke stappen moeten schuldeisers van Imtech Deutschland GmbH & Co. KG nemen om hun vorderingen geldend te maken?

2) Hoe kunnen (Nederlandse) subondernemers en leveranciers zich het best opstellen wanneer ze door de voorlopige curator worden gevraagd om verder prestaties te leveren?

Vorderingen indienen

In het kader van een faillissement mogen schuldeisers hun vorderingen niet meer zelfstandig verhalen op het vermogen van de schuldenaar. Openstaande vorderingen moeten worden aangemeld bij de curator. Deze plaatst de vorderingen op een lijst (“Insolvenztabelle”). Crediteuren van Imtech Deutschland GmbH & Co. KG kunnen op dit moment echter nog geen vorderingen aanmelden, omdat de procedure zich nog in de openingsfase bevindt (“Insolvenzeröffnungsverfahren“). Tot dusver is er namelijk slechts een aanvraag tot faillissement ingediend. Een beslissing over deze aanvraag moet nog door de faillissementsrechtbank worden genomen. In het kader van de bovengenoemde procedure heeft het Amtsgericht Hamburg de advocaat Peter-Alexander Borchardt benoemd tot voorlopige curator. Pas wanneer de faillissementsprocedure is geopend en een definitieve curator is benoemd, kunnen de schuldeisers hun vorderingen aanmelden bij de curator.

Mocht het zover zijn, dan ondersteunen wij u graag bij de aanmelding.

Verder prestaties leveren?

Het bestuur van Imtech Deutschland GmbH & Co. KG en de voorlopige curator hebben in een brief aan de opdrachtgevers geuit voornemens te zijn de activiteiten van het bedrijf vooralsnog voort te zetten. Het is dus goed mogelijk, dat ook subondernemers en leveranciers van Imtech Deutschland GmbH & Co. KG zullen worden gevraagd om verdere prestaties te leveren. Waar moeten deze bedrijven op letten?

In het geval van Imtech Deutschland GmbH & Co. KG zijn de bevoegdheden van de voorlopige curator vastgelegd in het besluit van het Amtsgericht Hamburg van 6 augustus 2015. Hieruit blijkt dat het gaat om een zogenaamde “zwakke” voorlopige curator, die niet over het vermogen van Imtech Deutschland GmbH & Co. KG kan beschikken. Imtech Deutschland GmbH & Co. KG kan echter ook niet meer rechtsgeldig zonder toestemming van de voorlopige curator over haar vermogensbestanddelen beschikken. Dit houdt concreet in dat de voorlopige curator in principe geen verplichtingen voor de latere faillissementsboedel kan scheppen, met andere woorden: De “zwakke” voorlopige curator kan zelf geen opdrachten aan subondernemers of leveranciers verstrekken, tenzij hij over een concrete machtiging van de faillissementsrechtbank beschikt. Sluit de voorlopige curator zonder een dergelijke machtiging overeenkomsten, dan kan hij de desbetreffende vordering (later) zelfs betwisten. Een klassieke valkuil voor leveranciers van failliet verklaarde bedrijven.

Tip voor subondernemers en leveranciers van Imtech Deutschland GmbH & Co. KG: Wanneer u door de voorlopige curator wordt verzocht om tijdens de openingsfase van het faillissement verder prestaties te leveren, vraag de voorlopige curator dan in ieder geval om een schriftelijke machtiging van de faillissementsrechtbank.

Mocht u hierover nog vragen hebben, neem dan contact met ons op.