Blog
Blog `Ondernemen in Duitsland´ - e-commerce in Duitsland
25 oktober 2017

Bio-certificaat verplicht voor de online-handel met biologische producten

In supermarkten en zelfs bij de Duitse discounters horen bio-producten inmiddels standaard tot het assortiment. Volgens de “Bund Ökologische Lebenmittelwirtschaft” is de omzet van biologische producten in Duitsland in 2016 met 9,9 % gestegen. De handel met biologische producten heeft een volume van in totaal 9,48 miljard euro. Steeds meer retailers zetten inmiddels in op de online-verkoop van biologische levensmiddelen. De afzet van biologische producten via dit distributiekanaal zal echter in de toekomst lastiger worden. Volgens een actuele uitspraak van het Europese Hof van Justitie moet ook de online-handel met biologische producten namelijk een bio-certificaat conform de Europese Verordening inzake biologische productie bezitten.

Verplichte certificering voor biologische productie

Daar waar „biologisch“ op staat, moet ook „biologisch“ in zitten. Daarom bepaalt de Europese verordening inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten (nr 834/2007) dat er een verficiatieverplichting bestaat voor alle ondernemers in de distributieketen van ecologische en biologische producten.
Iedere ondernemer, die biologische landbouwproducten produceert, verwerkt, opslaat, uit een derde land invoert of die deze producten in de handel brengt, is verplicht om de bevoegde autoriteiten van de betreffende lidstaat van zijn activiteiten in kennis te stellen en zijn onderneming aan het betreffende controlesysteem te onderwerpen. De verkoop van levensmiddelen of diervoeders, die als biologisch zijn geetiketteerd is pas toegestaan na controle en certificering. Daarbij heeft iedere ondernemer in de distributieketen de verplichting om te controleren en bestaat deze controleplicht dus niet alleen voor de producent/leverancier, maar voor iedere schakel in de distributieketen, dus ook voor de detailhandel.

Uitzondering voor de rechtstreekse verkoop aan de eindverbruiker

Artikel 28 lid 2 van de Verordening inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten biedt lidstaten de mogelijkheid om de rechtstreekse verkoop van biologische producten onder bepaalde voorwaarden vrij te stellen van de controleverplichting. In Duitsland is deze uitzonderingsregeling omgezet in artikel 3 lid 2 van het “Öko-Landbaugesetz” (ÖLG). Volgens dit artikel zijn verkopers van de controleverplichting vrijsteld, wanneer zij de producten rechtstreeks aan eindverbruikers en consumenten verkopen, zonder deze zelf te produceren, verwerken of te importeren. Boerderijwinkels of marktkramen, waar de producten direct voor de ogen van de consument wordt ingepakt, of tenminste beide partijen tegelijkertijd ruimtelijk aanwezig zijn, hoeven dus niet aan de controleverplichting te voldoen.

Controleverplichting geldt ook voor de online-handel!

Lange tijd was de uitleg van het begrip “rechtstreekse verkoop” conform artikel 3 lid 2 ÖLG omstreden. Met name met het oog op het toenemende belang van de online-handel werd er controversieel over deze uitleg gediscussieerd. Het Hof van Justitie van de Europese Unie heeft nu bepaald, dat er slechts dan sprake is van “rechtstreekse verkoop” wanneer de ondernemer en zijn verkopend personeel tegelijkertijd met de consument aanwezig is (zie uitspraak HvJ-EU van 12-10-2017, C-289/16). Als gevolg van deze uitspraak is de online-handel dus onderworpen aan de bio-certificering conform de Europese Verordening inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten.

Sancties bij niet-naleving

Online handelaren die de verplichting tot bio-certificering op grond van de Europese Verordening niet nakomen, kunnen een boete opgelegd krijgen (artikel 13 lid 2 sub 6 van het ÖLG).
Nog ingrijpender kunnen echter de mededingingsrechtelijke gevolgen van het niet-naleven van de verplichting tot bio-certificering. Op grond van artikel 4 sub 11 UWG (Wet inzake oneerlijke concurrentie) kunnen namelijk aanspraken op schadevergoeding geldend gemaakt worden in verband met oneerlijke concurrentie.

Heeft u vragen met betrekking tot de bio-certificering in Duitsland? Neem dan gerust contact op met een van onze Nederlandstalige advocaten.