De directeur is het boegbeeld van uw GmbH
De directeur van een GmbH

Benoeming en ontslag van de directeur van een GmbH

In Duitsland moet de directeur van een GmbH (Geschäftsführer) altijd een natuurlijk persoon zijn. Dit is anders dan in Nederland, waar ook een rechtspersoon zoals een B.V. als bestuurder van een onderneming kan optreden. In dit thema zullen wij uiteenzetten welke regels u in acht moet nemen bij de benoeming en bij het ontslag van de Geschäftsführer van een GmbH.

Hoe wordt een Geschäftsführer aangesteld?

De Geschäftsführer van een GmbH bekleedt een bijzondere positie. Enerzijds is de Geschäftsführer een bestuursorgaan van de vennootschap en geeft in die hoedanigheid leiding aan de GmbH. Anderzijds staat de Geschäftsführer in een arbeidsrechtelijke contractuele verhouding tot de GmbH. Er is dus sprake van een dubbele rechtsbetrekking. Op de Geschäftsführer als bestuursorgaan is het vennootschapsrecht van toepassing, terwijl op de arbeidsrechtelijke verhouding tussen GmbH en Geschäftsführer het arbeidsrecht van toepassing is.

Benoeming tot Geschäftsführer

De aanstelling van een Geschäftsführer als bestuursorgaan van de GmbH begint met de benoeming door de algemene vergadering van aandeelhouders. Dit geschiedt middels een benoemingsbesluit van de algemene vergadering van aandeelhouders (AvA). Zodra er een geldig aandeelhouderbesluit is genomen, begint het amt van Geschäftsführer. Het aandeelhoudersbesluit wordt doorgaans schriftelijk genotuleerd. De benoeming van een nieuwe Geschäftsführer moet vervolgens bij het handelsregister worden aangemeld.

De aanstellingsovereenkomst

De arbeidsrechtelijke betrekking tussen de Geschäftsführer en de GmbH wordt meestal geregeld in een aanstellingsovereenkomst. In de aanstellingsovereenkomst kunnen bijvoorbeeld de taken en de plichten van de Geschäftsführer, vergoeding, dienstauto, ouderdomspensioen en een (postcontractueel) concurrentieverbod geregeld worden. Bij een Geschäftsführer, die in Nederland woont en daar parallel als directeur van een B.V. werkzaam is, moet met name het punt van de beloning duidelijk geregeld worden. Het nieuwe Nederlands-Duitse belastingverdrag leidt ertoe dat er – anders dan voorheen – belasting wordt geheven over de vergoeding van de Geschäftsführer op de plaats waar zich de statutaire zetel van de GmbH bevindt; dus in Duitsland. Bij het opzetten of toetsen van een aanstellingsovereenkomst zijn wij u graag behulpzaam.

Het ontslag van een Geschäftsführer

De vennootschaprechtelijke ontheffing van een Geschäftsführer beëindigt diens positie als orgaan van de GmbH. Voor de ontheffing van is een rechtsgeldig besluit van de AvA nodig. Bij het nemen van dit besluit door de AvA moet er goed op de formaliteiten worden gelet. Zo moet het besluit van de AvA respectievelijk de notulen van dit besluit aan de Geschäftsführer op juiste manier ter kennis worden gegeven. Wij zijn u graag behulpzaam bij het voorbereiden van een ontheffingsbesluit van AvA.

De beëindiging van de aanstellingsovereenkomst

De ontheffing uit de functie van Geschäftsführer leidt niet automatisch tot ontbinding van diens aanstellingsovereenkomst. Een dienstverband eindigt normalerwijze wanneer een tijdelijk contract afloopt, door opzegging of door een opheffingsovereenkomst. Indien de opzegging van de aanstellingsovereenkomst in samenhang met de ontheffing uit de functie van Geschäftsführer plaatsvindt, is hiervoor eveneens een besluit van de AvA nodig. Net zoals bij het ontheffingsbesluit moet hierbij goed op de formaliteiten worden gelet. Bijvoorbeeld dient de opzeggingsbrief onmiddelijk nadat het besluit is genomen te worden opgesteld en ondertekend. Hierbij moet er goed op de opzegtermijn worden gelet. Bovendien dient de opzeggingsbrief aan de Geschäftsführer op de juiste manier ter kennis worden gegeven. Wij helpen u graag bij het opstellen van een opzeggingsbrief respectievelijk bij het toetsen van een opzeggingsbrief.

Wat wij voor u kunnen betekenen

Wij concipiëren besluiten van de Algemene Vergadering van aandeelhouders met betrekking tot de benoeming en het ontslag van de Geschäftsführer.
Wij stellen aanstellings- en vaststellingsovereenkomsten op.

 

Heeft u vragen over de benoeming of het ontslag van een Geschäftsführer? Neem gerust contact op de Nederlandstalige advocaten van Lutze Rechtsanwälte.

 

De volgende rechtsgebieden zijn voor dit thema relevant

Overige thema’s